Press "Enter" to skip to content

มายาคติที่สะท้อนให้สังคมเห็นว่า ความยุติธรรมเป็นสิ่งหายาก

admin 0

สิ่งที่ครอบงำความคิดและชีวิตมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ คงหนีไม่พ้นมายาคติอันหมายถึงการสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ที่กลบเกลื่อนทำให้เหมือนว่าเป็นเรื่องตามธรรมชาติมายาคติครอบงำความหมายของทุกสิ่งรอบตัวเราโดยไม่รู้ตัว มันเข้าไปสร้างความหมายใหม่ในระดับค่านิยมเเละอุดมการณ์ กล่าวคือละทิ้งความหมายเบื้องต้น

จนถูกลดทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญญะ เพื่อสื่อถึงสิ่งอื่นเสมอ กีฬาที่ถูกมายาคติครอบงำมากที่สุดคือกีฬามวยปล้ำ กีฬาต่อสู้ที่คนทั่วไปเข้าใจกันดีว่ามีการกำหนดผลล่วงหน้า แบ่งฝักฝ่ายคนดี-ชั่วชัดเจน รวมถึงกรรมการที่ไม่เคยทันเกม และเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้ร้ายทุกครั้ง มายาคติที่ครอบคลุมกีฬามวยปล้ำ ผ่านบทความแนวคิดโครงสร้างนิยมโลกของมวยปล้ำ ถึงการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วในกีฬามวยปล้ำ และความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความไม่ยุติธรรมของกีฬาชนิดนี้มานานหลายสิบปี